Инвестиционна застраховка или банков депозит

Инвестиционна застраховка или банков депозит

Инвестиционна застраховка, взаимен фонд или банков депозит?

Инвестиционна застраховка или банков депозит? Със спадането на лихвите по депозитите все повече хора започнаха да търсят алтернатива за спестяване и инвестиция в по-доходни финансови инструменти. Логично алтернатива на банковите депозити са взаимните фондове и спестовните застраховки Живот.

Редица банки и финансови посредници предлагат различни взаимни фондове като обещават значително по-висока прогнозна доходност, отколкото е лихвата по депозитите. Тази доходност във всички случаи не е гарантирана, при сключване на договора, като тя може да има и отрицателна величина за определени периоди. Възможността обаче за неограничен ръст на печалбата прави тези фондове атрактивни за редица инвеститори. Съществуват взаимни фондове и индексни сертификати с различна степен на риск, като при някои от тях дори първоначалната инвестиция се гарантира от емитента.

По-нискорисков финансов инструмент е спестовната застраховка Живот. На българския пазар вече има голямо разнообразие от такива спестовни и инвестиционни застраховки. Съществува също възможността полицата да се направи точно според индивидуалните нужди на клиента. От една страна, освен застрахователно покритие, спестовните застраховки Живот предоставят възможност за дългосрочно спестяване. Те са подходящи за хора, които получават стабилни месечни доходи и имат възможност да планират финансово поне няколко години напред. Психологически погледнато, застраховката със спестовен елемент помага на човек да „опази“ сума пари от самия себе си. Това е така, тъй като предсрочното прекратяване на тези полици е по-трудно.

Спестените суми по тези застраховки са гарантирани от Обезпечителен фонд по примера на Фонда за гарантиране на банковите депозити. Това ги прави 100% сигурни срещу хипотетични икономически сътресения или фалити на дружества.

Спестяване и инвестиции

За онези хора, които търсят по-скоро инвестиция и по-висока доходност, са подходящи застраховките Живот свързани с инвестиционен фонд или индексен сертификат. Инвестиционните застраховки представляват финанасови продукти, при които инвестиционният елемент е водещ и клиентът може да избира измежду множество взаимни фондове или индексни сертификати на различни емитенти.

Според българското трудово законодателство, всички застраховки Живот (вкл. инвестиционните) ползват данъчни облекчения по ЗДДФЛ и ЗКПО. Това ги прави превлекателни заради т.нар. „скрита доходност” от спестените данъци. От тази законова възможност вече се възползват не само физически лица, но и редица компании.

Изготвена от екип на ИНС Маркет България

Вашият коментар