Трудовата медицина

трудова медицина

Трудовата медицина е част от клиничната медицина. Тя отговаря за трудовото здраве. Нейната функция е да даде здравен съвет на организации и физически лица и така да осигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани във времето.

Трудовата медицина изисква от лекарите задълбочени познания по:

 • Клинични умения.
 • Законодателство.
 • Здраве и околна среда.
 • Преценка на трудоспособност и интеграция на инвалиди.
 • Токсикология.
 • Разпознаване, оценка и контрол на риска.
 • Подготовка за бедствия и аварии.
 • Здраве и работоспособност.
 • Здравен мониторинг и превенция на заболяванията.
 • Проекти по трудова медицина.

Службите по трудова медицина се регистрират от Министерство на здравеопазването.

Всички работодатели се задължават да осигурят  за наетите работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

Службите по трудова медицина извършват:

Наблюдение за здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа;

Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, както и оказване на първа помощ.

Ето и кои са основните функции на службите по трудова медицина:

 1. Идентифициране и даване на преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите.
 2. Съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства.
 3. Наблюдение на здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа, осигуряване на предварителни и периодични медицински прегледи, специално наблюдение на рисковите групи.
 4. Организиране на предоставянето на първа помощ и на необходими грижи в случаи на заболяване, злополука или авария, които са възникнали на територията на предприятието.
 5. Участие в анализа на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Службите по трудова медицина са ценни консултанти в областта на здравето и безопасността при работа.

Разработването на оценка на риска е изключително важно, тъй като то е предпоставка за създаване на подходящи условия

Вашият коментар